News@Lanna Hospital ข่าวสาร รพ.ลานนา

โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ ใช้เทคโนโลยี ช่วยในการวินิจฉัย และรักษาโดยการส่องกล้อง โทร.053 999777

22 มิถุนายน 2562

รพ.ลานนา ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เชียงใหม่ 2 อบรม “การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย" เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ... คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) โรงพยาบาลลานนา ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 จัดการอบรมตามแผนการฝึกอบรมความปลอดภัยนอกงานในกลุ่มพนักงาน โรงพยาบาลลานนา ประจำปี 2562 ในหัวข้อเรื่อง “การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย” ซึ่งมีเนื้อหาในการบรรยายเกี่ยวกับ การป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่ว , อันตรายจากไฟฟ้าที่เรามองข้าม และการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย โดยมี คุณกิตติพล เดโชสว่าง วิศวกรไฟฟ้าระดับ 6 และคุณศุภชัย  พันติ หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรม บุคลากรของ รพ.ลานนา ได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีประหยัดพลังงานไฟฟ้าอย่างถูกวิธี อันจะก่อให้เกิดความตระหนัก และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่า ประหยัด มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยมากขึ้น  ณ ห้องประชุมอาคาร C โรงพยาบาลลานนา จ.เชียงใหม่