News@Lanna Hospital ข่าวสาร รพ.ลานนา

โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ ใช้เทคโนโลยี ช่วยในการวินิจฉัย และรักษาโดยการส่องกล้อง โทร.053 999777

30 กันยายน 2562

คณะอาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยต้าลี่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ศึกษาดูงาน รพ.ลานนาเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 ณ โรงพยาบาลลานนา จ.เชียงใหม่ ... นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานนา นางสาวจันทนา จารุเศรณี หัวหน้าแผนกลูกค้าสัมพันธ์ , นางจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด และ นางนฤมล วัฒนปฤดา หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล พร้อมด้วยล่ามภาษาจีน นางสาวอรพิน มานจรัส ให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชม เพื่อศึกษาดูงาน นำโดย Dr.Li Shao Bo , Bone Surgerical Doctor จาก Dali University , Yunan ,China พร้อมด้วยคณะอาจารย์หลายสาขาวิชาชีพ จากมหาวิทยาลัยต้าลี่ สาธารณรัฐประชาชนจีน (Dali University大理大学) ในโครงการบริการวิชาการ Dali University Clinical Medicine Teacher Training Program ของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (UNISERV Chiang Mai University)

การศึกษาดูงานในโรงพยาบาลลานนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมอันดีงามของทั้งสองประเทศ พร้อมทั้งดูงานด้านการแพทย์ และการให้บริการของโรงพยาบาล ซึ่งโรงพยาบาลลานนา ถือเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีศักยภาพด้านการรักษาพยาบาลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา พร้อมยังมีล่ามภาษาจีนประจำโรงพยาบาล สะดวกในการให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยชาวจีน