6 สิงหาคม 2561

โรงพยาบาลลานนา รับการตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลฯ ประจำปี 2561นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ และ นพ.ธีระยุทธ นิยมกูล รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลฯ นำโดย ภก.พัฒนา  ศรชัย และ ภญ.สลิลลา  มูลแก้ว ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ จากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสที่เข้ามาตรวจประเมินมาตรฐาน รวมทั้งให้คำแนะนำตาม พ.ร.บ. สถานพยาบาล และ พ.ร.บ. การประกอบโรคศิลปะ เพื่อเป็นการตรวจรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลลานนา ประจำปี 2561  ควบคุมการบริการของสถานพยาบาล ให้มีความพร้อมในการให้บริการผู้ป่วย และต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ณ โรงพยาบาลลานนา เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561
4 สิงหาคม 2561

รพ.ลานนา อบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย


โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ จัดฝึกอบรมและปฎิบัติการ เรื่อง "การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ" ให้กับเจ้าหน้าที่ พยาบาลของ รพ.ลานนา ตามแผนงานป้องกันอัคคีภัยประจำปี 2561 โดยมีคณะวิทยากรจาก กลุ่มงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้เข้ามาอบรมและฝึกปฎิบัติการ ซ้อมแผนดับเพลิงเบื้องต้นให้แก่บุคลากรของโรงพยาบาลลานนา ให้มีความรู้และวิธีการควบคุมเพลิงให้ถูกวิธี เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอัคคีภัยอย่างทันท่วงที เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา


26 กรกฎาคม 2561

ประกันสังคมเชียงใหม่ เยี่ยมผู้ประกันตน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

          วันที่ 26  กรกฎาคม 2561 : นายประจวบ  กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  และประกันสังคม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนกระทรวงแรงงาน   เข้าเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม  ที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลลานนา  ตามโครงการงานประกันสังคม เยี่ยมผู้ประกันตน ณ สถานพยาบาล โรงพยาบาลลานนา  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 โดยมี นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานนา ให้การต้อนรับ
            สำหรับผู้ประกันตน ที่เข้าเยี่ยมในหอผู้ป่วยโรงพยาบาลลานนาในวันนี้  มีจำนวนทั้งสิ้น  50 ราย มีทั้ง ผู้ประกันตนภาคบังคับ (มาตรา 33) อันได้แก่ พนักงานบริษัทเอกชนทั่วไป ซึ่งมีสถานะเป็นลูกจ้างที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบการ  และผู้ประกันตนภาคสมัครใจ (มาตรา 39) คือ บุคคลที่เคยทำงานอยู่ในบริษัทเอกชนในมาตรา 33 มาก่อนแล้วลาออก แต่ต้องการรักษาสิทธิประกันสังคมไว้ จึงสมัครเข้าใช้สิทธิประกันสังคมในมาตรา 39 แทนซึ่งโรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่นี้  ถือเป็นโรงพยาบาลเอกชน ในโครงการประกันสังคม  ที่มีผู้ประกันตนทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนไว้วางใจเลือกเป็นสถานพยาบาลหลัก สูงถึง 140,000 คน แล้วในขณะนี้           สิทธิประกันสังคม นี้ มีประโยชน์เป็นอย่างมาก  คือ เป็นการสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตของผู้ประกันตน โดยผู้ประกันตนมีหน้าที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม เพื่อรับผิดชอบในการเฉลี่ยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วย  คลอดบุตร  ทุพพลภาพ  ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน เพื่อให้ได้รับการรักษาพยาบาลที่ดี และมีรายได้อย่างต่อเนื่อง  และใคร่ขอฝากประชาสัมพันธ์  เรื่องการคืนสิทธิให้ผู้ประกันตน  ตามมาตรา 39  ที่ขาดส่งเงินสมทบได้กลับเข้าระบบ โดยท่านสามารถตรวจสอบสิทธิการคืนสภาพ  ก่อนยื่นส่งเงินสมทบได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ หรือโทรศัพท์สอบถามสายด่วน 1506 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 19 เม.ย.62


21 กรกฎาคม 2561

ศูนย์สูตินรีเวช และกุมารเวชกรรม รพ.ลานนา จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการ “คุณแม่ยุคใหม่ … ใส่ใจสุขภาพ” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
ศูนย์สูตินรีเวช และกุมารเวชกรรม รพ.ลานนา จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการ “คุณแม่ยุคใหม่ … ใส่ใจสุขภาพ” ครั้งที่ ประจำปี 2561 กิจกรรมครั้งนี้ได้รับการตอบรับที่ดีจากคุณแม่ตั้งครรภ์และคุณพ่อ ภายในงานนี้มีทั้งการบรรยายวิชาการเกี่ยวกับการเตรียมตัวระหว่างตั้งครรภ์ เตรียมพร้อมสำหรับการคลอด โดย พญ.รวีวรรณ คำโพธิ์ สูตินรีแพทย์ และการสาธิตการอาบน้ำ การดูแลทารกแรกเกิด โดยพยาบาลวิชาชีพ จากแผนกห้องคลอด-ทารกแรกเกิด บรรยากาศงานเป็นไปด้วยความอบอุ่น ณ ห้องประชุมอาคารโรงพยาบาลลานนา เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กรกฏาคม 2561 ที่ผ่านมา

รพ.ลานนา จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2561
นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ และคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โรงพยาบาลลานนา ร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2561 ให้พนักงานได้มีจิตสำนึกในการดำเนินกิจกรรมร่วมกันทำความสะอาด ฟื้นฟู และดูแลสิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาลลานนา รวมทั้งอุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ ให้สะอาดอยู่เสมอถูกสุขลักษณะ พร้อมใช้ให้บริการแก่ผู้ป่วยอยู่เสมอ นอกจากนั้น เจ้าหน้าที่แต่ละแผนก ยังร่วมกันทำ 5.ซึ่งเป็นการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นระเบียบ อย่างน้อยเดือนละ ครั้ง ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมคุณภาพประจำปี สามารถช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุในงานกับตัวเจ้าหน้าที่เอง ณ บริเวณโรงพยาบาลลานนา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2561ที่ผ่านมา17 กรกฎาคม 2561

รพ.ลานนา จัดอบรม “กฎหมายแรงงานเบื้องต้นที่หัวหน้างานควรรู้”โรงพยาบาลลานนา จัดการอบรมเรื่อง “กฎหมายแรงงานเบื้องต้นที่หัวหน้างานควรรู้” ได้รับเกียรติจาก คุณสุวรรณ์ สวัสดิ์มูล นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.เชียงใหม่ โดยมีหัวหน้าแผนก และ Assistant จำนวน 51 คน เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ และเจตนารมณ์ของการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในหน่วยงาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพรวมองค์กรต่อไป ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2561
16 กรกฎาคม 2561

การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ เครือ รพ.รามคำแหงฯ เชียงใหม่ – ลำพูน “ลานนาจตุรมิตรคัพ” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กรกฏาคม 2561 ... นพ.ดุสิต  ศรีสกุล  ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา ได้เป็นประธานในพิธีในการเปิดการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ เครือ รพ.รามคำแหงฯ “ลานนาจตุรมิตรคัพ” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 โดยมีทีมฟุตบอลจากโรงพยาบาลในเครือรามคำแหงฯ ในจังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน ได้แก่  โรงพยาบาลลานนา โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม โรงพยาบาลเทพปัญญา และโรงพยาบาลหริภุญชัยเมมโมเรียล จ.ลำพูน เข้าร่วมการแข่งขันในครั้ง


วัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรภายในแต่ละโรงพยาบาล ได้การออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬาฟุตบอล เป็นการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรงอยู่เสมอ รวมทั้งเป็นการ สร้างสรรค์ความรักสามัคคี ในหมู่บุคลากร ภายในโรงพยาบาลในเครือ และยังเป็นการกระตุ้นให้บุคลากร ตระหนักถึงความสำคัญในการออกกำลังกายอีกด้วย

               ผลการแข่งขันในครั้งนี้ ทีมชนะเลิศได้แก่ทีมจากโรงพยาบาลหริภุญชัยเมมโมเรียล จ.ลำพูน อันดับที่ 2 ได้แก่ทีมจากโรงพยาบาลลานนา อันดับ 3 ได้แก่ทีมโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม และรางวัลทีมมารยาทยอดเยี่ยม ได้แก่ทีมจากโรงพยาบาลเทพปัญญา ซึ่งบรรยากาศภายในงาน และการแข่งขันเต็มไปด้วยความอบอุ่น และทุกทีมเล่นด้วยน้ำใจนักกีฬาอย่างแท้จริง ถือเป็นกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรภายในของ เครือ รพ.รามคำแหงฯ ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ ปี ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียมเจ็ดยอด จ.เชียงใหม่

โรงพยาบาลลานนา รับการตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลฯ ประจำปี 2561

นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ และ นพ.ธีระยุทธ นิยมกูล รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลฯ นำ...