โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ ใช้เทคโนโลยี ช่วยในการวินิจฉัย และรักษาโดยการส่องกล้อง โทร.053 999777

31 สิงหาคม 2561

รพ.ลานนา อบรมเรื่อง “การคัดกรองผู้ป่วยฉุกเฉิน การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น และการยก/เคลื่อนย้ายผู้ป่วย”
โรงพยาบาลลานนา จัดการอบรมเรื่อง “การคัดกรองผู้ป่วยฉุกเฉิน การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น และการยก/เคลื่อนย้ายผู้ป่วย” โดยมีคุณสุธีรา ตันติสันถวพงศ์ หัวหน้าแผนกผู้ป่วยหนัก และคุณชณิชา  สุนทรนันท์ หัวหน้าแผนกฉุกเฉิน เป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้ โดยมีเจ้าหน้าที่พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลลานนา เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีการอบรมแบ่งเป็น 3 รุ่น ในระหว่างวันที่ 14 – 31 สิงหาคม
โดยวัตถุประสงค์ของการอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ และเป็นการเตรียมพร้อมรับมือ รวมทั้งให้ผู้เข้าอบรมนั้น ได้เข้าใจบทบาท หน้าที่ กับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ณ ห้องประชุมอาคาร c โรงพยาบาลลานนา


รพ.ลานนา ซ้อมแผนเหตุฉุกเฉินแก๊สทางการแพทย์รั่วไหล

        เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ... คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โรงพยาบาลลานนา จัดให้มีการซ้อมแผนเหตุฉุกเฉินแก๊สทางการแพทย์รั่วไหล โดยสมมติสถานการณ์แก๊สทางการแพทย์รั่วไหล ณ บริเวณหอพักผู้ป่วย 4c และ 5c โดยมีเจ้าหน้าที่จากหลายแผนกเข้าร่วมซ้อมแผนในครั้งนี้ โดยการซ้อมแผนนี้ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อม และแก้ไขปัญหาจากการเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งให้ผู้เข้าร่วมนั้น ได้เข้าใจบทบาท หน้าที่ และวิธีการควบคุมเหตุฉุกเฉินในเบื้องต้นอย่างทันท่วงที ณ อาคาร C โรงพยาบาลลานนา

28 สิงหาคม 2561

โรงพยาบาลลานนา รับรางวัลความเป็นเลิศ ด้านห้องปฏิบัติการ ตรวจสุขภาพทำงานต่างประเทศ ประจำปี 2561


โรงพยาบาลลานนา รับรางวัลความเป็นเลิศ ด้านห้องปฏิบัติการ ตรวจสุขภาพทำงานต่างประเทศ ประจำปี 2561

            นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ลานนา ร่วมแสดงความยินดีกับ ศูนย์ตรวจสุขภาพฯ เนื่องในโอกาสที่ โรงพยาบาลลานนา ได้รับรางวัลความเป็นเลิศ จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2561 ด้านคุณภาพห้องปฏิบัติการ ด้านมาตรฐานห้องปฏิบัติการของสถานพยาบาล ตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ ผ่านมาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ได้กำหนดไว้ ว่าด้วยผลการตรวจสุขภาพของคนงานที่มารับการตรวจก่อนไปทำงานต่างประเทศนั้น จะต้องมีความน่าเชื่อถือ มีที่มาที่ทวนสอบได้ ห้องปฏิบัติการที่ใช้ตรวจผ่านมาตรฐาน ISO 15189 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก โดยคนงานที่มีผลการตรวจสุขภาพจากศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลลานนานั้น แม่นยำ ถูกต้อง คนงานที่ผ่านการตรวจแล้วไม่ถูกส่งตัวกลับเลย เป็นเวลา 9 ปี ติดต่อกัน

           ในปี พ.ศ. 2561 นี้ เป็นการจัดให้รางวัลด้านนี้ครั้งแรก มีเพียง 3 โรงพยาบาลในประเทศไทย ที่ได้รับรางวัลนี้ ได้แก่ โรงพยาบาลพญาไทนวมินทร์ โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ และโรงพยาบาลขนาดใหญ่ลานนา ซึ่ง #โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ เป็น1 ใน 3 โรงพยาบาลจากทั่วประเทศ และเป็นโรงพยาบาลเดียวที่อยู่ต่างจังหวัด นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่โรงพยาบาลเอกชน ในจังหวัดเชียงใหม่ของเรามีมาตรฐานสูง แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการให้บริการของศูนย์ตรวจสุขภาพ และคุณภาพของห้องปฏิบัติการ ในการตรวจสุขภาพก่อนไปทำงานในต่างประเทศ เป็นไปตามมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
          ทั้งนี้ผู้ที่ประสงค์จะไปทำงานต่างประเทศ จำเป็นจะต้องได้รับการตรวจสุขภาพ กับสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ตามรายการที่กรมการจัดหางานได้ออกประกาศไว้ เรื่อง การตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ ซึ่งในแต่ละประเทศนั้น จะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แตกต่างกันในการตรวจสุขภาพแต่ละรายการ โดย ศูนย์ตรวจสขภาพ โรงพยาบาลลานนา สามารถรองรับการตรวจสุขภาพไปทำงานต่างประเทศได้ทุกประเทศ ยกเว้นประเทศอิสราเอล ซาอุดิอาราเบีย มาเลเซีย และไต้หวัน ที่จะต้องตรวจในกรุงเทพฯ เท่านั้น 


ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลลานนา โทร.053 999710 เปิดให้บริการทุกวัน

6 สิงหาคม 2561

โรงพยาบาลลานนา รับการตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลฯ ประจำปี 2561นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ และ นพ.ธีระยุทธ นิยมกูล รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลฯ นำโดย ภก.พัฒนา  ศรชัย และ ภญ.สลิลลา  มูลแก้ว ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ จากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสที่เข้ามาตรวจประเมินมาตรฐาน รวมทั้งให้คำแนะนำตาม พ.ร.บ. สถานพยาบาล และ พ.ร.บ. การประกอบโรคศิลปะ เพื่อเป็นการตรวจรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลลานนา ประจำปี 2561  ควบคุมการบริการของสถานพยาบาล ให้มีความพร้อมในการให้บริการผู้ป่วย และต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ณ โรงพยาบาลลานนา เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561
4 สิงหาคม 2561

รพ.ลานนา อบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย


โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ จัดฝึกอบรมและปฎิบัติการ เรื่อง "การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ" ให้กับเจ้าหน้าที่ พยาบาลของ รพ.ลานนา ตามแผนงานป้องกันอัคคีภัยประจำปี 2561 โดยมีคณะวิทยากรจาก กลุ่มงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้เข้ามาอบรมและฝึกปฎิบัติการ ซ้อมแผนดับเพลิงเบื้องต้นให้แก่บุคลากรของโรงพยาบาลลานนา ให้มีความรู้และวิธีการควบคุมเพลิงให้ถูกวิธี เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอัคคีภัยอย่างทันท่วงที เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา